Shree Swaminarayan Mandir
Shastri Bhaktiprakashdasji Swami
Vadtal
Shastri Dharmakishordasji
Vadtal

 

Shastri Bhaktiswarupdasji
Vadtal
bhaktiswarup@gmail.com
(91) 9595801281
Mobile

Shastri Jagatpawandasji Swami
Vadtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shastri Harjivandasji Swami Dakor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shastri Gopalsarandasji Swami Vadtal
Swami Madhavprasadji Vadtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12147 Lakewood Blvd. Downey, CA 90242, USA.
Ph: (562) 622-0554, Fax: (562) 622-7945

(Member: ISSM of USA)