Shree Swaminarayan Mandir

Shastri Satyaprakashdasji

spuj19@yahoo.co.in

Pujari Haricharandasji

 hcswami1008@gmail.com

Patil Purshotamprakashdasji

 

 

 

 

12147 Lakewood Blvd. Downey, CA 90242, USA.
Ph: (562) 622-0554, Fax: (562) 622-7945

(Member: ISSM of USA)