Shree Swaminarayan Mandir

President

Raman Patel

R: (714) 773-9779

C: (714) 321- 7531

Vice President

Ramesh Patel

R: (562) 861-0669

C:(562) 682-0894

 

Secretary

Manu Malavia

R: (303) 993-5709

C:(714) 328-6329

Treasurer

Thakor Patel

R: (714) 847-1510

C: (714) 809-1768