Shree Swaminarayan Mandir

President

Ramesh Patel

R: (562) 861-0669

C: (562) 682-0894

 

Vice President

Vyomesh Patel

R: (714) 952-4265

C: (805) 795-1789

Secretary

Arvind Patel

R: (562) 869-2706

C: (562) 805-6733

Treasurer

Thakor Patel

R: (714) 847-1510

C:  (714) 809-1768