Shree Swaminarayan Mandir

President
Pankaj Barot
C: (562) 228-3338
barotbrothers@aol.com

 

Vice President
Ramesh Patel
R: (562) 861-0669
C: (562) 682-0894
shitalrp@hotmail.com

Secretary
Jayeshbhai Patel
R: (805) 577-9016
jay4peace20xx@yahoo.com

Treasurer
Vijaybhai Desai
R: (714) 527-5561
C: (714) 688-6826
vijaydesai@yahoo.com
vijay.desai@lacity.org

 

Nandlal Patel
C: (562) 412-0773
nandalalpatel123@yahoo.com

 

 

Madanbhai Patel
R: (714) 821-8709
C: (714) 728-6549
mpatel@ocsd.com

 Balkrushna  Patel
R: (714) 226-0879
C: (714) 310-8198
sagar103@gmail.com