Shree Swaminarayan Mandir

President
Nandlal Patel
C: (562) 412-0773
nandalalpatel123@yahoo.com

Vice President
Kanubhai Bajaria
C:(714)869 4383
bajaria2007@gmail.com

Secretary
Nayan Shukla
C: (562) 508 5522
kinds1416@yahoo.com

Treasurer
Jayeshbhai Amin
C:(562)922-3844

jayamin@yahoo.com

Joint Treasurer &
Kothari
Kantibhai Patel
C:(562) 316-7149
ajpatel1984@yahoo.com

Public-Relations
Hareshbhai Patel
C:(213)910-9759
mti808@sbcglobal.net

Ghansyam Pokal
gdpokal@gmail.com