Shree Swaminarayan Mandir

President
Rameshbhai Patel
C: (562) 682-0894
 

Vice President
Kanubhai Bajaria
C:(714)869 4383
bajaria2007@gmail.com

Secretary
Nandalal Patel

C: (562) 412-0773
nandalalpatel123@yahoo.com

Treasurer
Jayeshbhai Amin
C:(562)922-3844

jayamin@yahoo.com

 

Kothari
Kantibhai Patel
C:(562) 316-7149
ajpatel1984@yahoo.com